Politika privatnosti

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

U skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka svako fizičko lice čiji lični podaci se obrađuju ima sledeća prava: pravo na uvid, ispravku, brisanje ili ograničenje obrade, prenos i prigovor vezano na obradu ličnih podataka.

Fizičko lice može svoja prava iz oblasti zaštite ličnih podataka koje obrađuje Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd da ostvari pomoću sledećih.

Fizičko lice može svoja prava iz oblasti zaštite ličnih podataka koje obrađuje Triglav Savetovanje d.o.o. Beograd da ostvari pomoću sledećih obrazaca:

 Obrazac za prijavu povrede LP (PDF 71 KB)
 Opoziv saglasnosti za obradu LP (PDF 103 KB)
 Prigovor na obradu LP (PDF 90 KB)
 Zahtev za ispravku LP (PDF 75 KB)
 Zahtev za prenos LP.pdf (PDF 115 KB)
 Zahtev za uvid u LP (PDF 97 KB)
 Zahteva za brisanje i ograničenje LP (PDF 95 KB)

Molim vas da popunjene i potpisane obrasce pošaljete na adresu Triglav Savetovanje d.o.o. Zelengorska 1g, 11070 Beograd (napomena: za DPO) ili na dpo@triglav-savetovanje.rs